KulTúra a Podvečer s ruinou a umením

Vzniklo z nášho záujmu o historickú dominantu centra obce Dúbravica, goticko-renesančné šľachtické sídlo, ktoré je ostatných niekoľko desaťročí v havarijnom stave.

Týmto spôsobom sa snažíme upriamovať pozornosť na túto “historickú perlu Pohronia” (R.Ragač), ktorej obyvatelia niekoľko storočí spoluutvárali charakter miestnej lokality, vraciame ju do aktívneho kultúrneho života.

Podujatím prvým zo série v roku 2019 bola na konci septembra verejnosťou veľmi obľúbená kultúrna túra.

KulTúra

je turisticko-kultúrne podujatie, odborníkmi a znalcami komentované túry za historickými, kultúrnymi, prírodnými / krajinárskymi, zaujímavosťami regiónu medzi pohorím Poľana a mestami Banskou Bystricou a Zvolenom (Podpoľaním).

V minulosti sme v sprievode archeológa navštívili archeologické lokality doby bronzovej či železnej, alebo s historikom umenia gotické kostolíky s bohatou umeleckou výzdobou .

V roku 2019 s podtitulom Za kaštieľmi a palácmi podpolianskej šľachty sme putovali z centra Banskej Bystrice cez Mičinské lúky, Dolnú Mičinú do Dúbravice. Odborný komentár zastrešili historik, heraldik Radoslav Ragač a krajinár, geológ Richard Wetter.

Foto: Andrej Poliak – krajinár-geológ Richard Wetter, s účastníkmi túry na Mičinských lúkach s výhľadom na stratovulkán Poľana. V údolí Horná Mičiná. Vľavo na horizonte výrazný hrebeň Ľubietovského vepra, (kóta Hrb – geografický stred Slovenska)

KulTÚRA, ktorú sme už po tretí krát organizovali, bolo putovaním krajinou medzi Banskou Bystricou a Poľanou. Počas pešej túry z Bystrice do Dúbravice sa účastníci dozvedeli mnohé zaujímavosti o živote niekdajšej šľachty, ktorá do značnej miery ovplyvnila rozvoj i ráz krajiny medzi Hronom a bájnou Poľanou. Zúčastnení však putovali i do dávnej geologickej minulosti, prežili zánik pravekého oceánu, vznik gigantických sopiek a zázračnú transformáciu geologických súvrství až do dnešnej podoby. Krajina pod ich nohami a pred ich očami ožila, zodvihla ich na plecia a vydala sa s nimi na pochod. Samozrejme, bola prítomná i na záverečnom koncerte v tamojšom kultúrnom centre v Dúbravici. Kto sa zúčastnil, bol svedkom toho lomozu a praskania, zasvätených slov a piesní.

Vydarené podujatie sa končilo v Dúbravici, Pestrosť geologických pomerov, tektoniky a geomorfologického vývoja možno pochopiť i pri pohľade na múry Dúbravického zámku. Neomietnuté steny sú farebnou mozaikou či podivnou kolážou zloženou z najrôznejších textúr, farieb a materiálov. Možno tu nájsť vápence, dolomity, travertín, tuf, tufit, andezit, pieskovec či kremenec.

Krajina sa tak pre účastníkov tohto jedinečného podujatia stala v Dúbravici kultúrnou, a to nie len pre čulý umelecký ruch, ale najmä pre živé, znovunadobudnuté vedomie spätosti medzi človekom a prírodou.

Richard Wetter, Andrej Poliak

Foto Andrej Poliak: odborný komentár Radoslava Ragača v interiéroch kaštieľa Benických na Dolnej Mičinej. Záver KulTúry v kultúrnom centre Škôlka v Dúbravici, s hudobným sprievodom Swingin` Gentelmen.
Video z podujatia KulTÚRA vol. 3

Druhým podujatím bola v predvianočnom čase prezentácia umeleckých zásahov, ktoré priamo využívali ruinu dúbravického kaštieľa.

Podvečer s ruinou a umením

Avdiovizuálny umelec Stanislav Piatrik pripravil krátky film s názvom Súpisne číslo, v ktorom zmapoval súčasný stav ruiny. V slučke bol premietaný v jednej z pivníc objektu.

Svetelnú inštaláciu, ktorá počas dvoch večerov vytiahla šarmantnú ruinu z tmy dlhých zimných nocí a premenila tak čiernu dieru v centre obce na jej nasvietenú dominantu, pripravili svetelné dizajnérky Laura Murgia a Lenka Balážová.

Súpisne číslo