Rezidenčný pobyt – veľkoformátová maľba v Dúbravici
deadline: 23. apríl 2019

Staňte sa rezidentom Periférnych centier a vytvorte veľkoformátovú site specific realizáciu.


Periférne centrá, o. z. vyhlasujú otvorenú výzvu na rezidenciu pre šiesty ročník rezidencie Jednota, ktorá vytvára podmienky na vznik veľkoformátovej site specific realizácie – maľba na plátno (na ráme) s rozmermi 4×10 m. Obraz (maľba) bude následne dlhodobo vystavená na stene budovy miestnych potravín Jednota v historickom centre obce Dúbravica (okres Banská Bystrica), v Severnom Podpoľaní.

Dátum otvorenia výzvy: 4. marec 2019
Deadline výzvy: 23. apríl 2019
Trvanie rezidenčného pobytu: 4 týždne v júni 2019
Miesto realizácie: Dúbravica (okres Banská Bystrica)
Koniec rezidencie je spojený s vernisážou: 27. – 28. jún 2019

Ďalšie otázky a návštevy vítané.
Kontakt: Andrej Poliak, 0907 842 091
Prihlášky zasielajte na: info@old.perifernecentra.com

Ubytovanie bude zabezpečené v postfunkcionalistickej budove bývalej materskej školy v Dúbravici, súčasnom sídle Periférnych centier a kultúrnom centre Škôlka.

O plátno, rám, materiálové náklady na realizáciu diela do 300 eur, technickú a morálnu podporu sa tiež postarajú členovia tímu o. z. Rezident bude tvoriť v interiéri Škôlky, v ateliéri na zemi, nie na stene na lešení.

Jednota 2013 – Juliana Mrvová; 2014 – Daniela Krajčová; 2016 – Veronika Šramatyová; 2017 a 2018 – Matej Fabian

KRITÉRIÁ
– profesionálne skúsenosti
– skúsenosti (aj) s médiom maľby vo veľkom formáte
– záujem realizovať sa v prostredí slovenského vidieka
– záujem vytvoriť dielo pre verejný priestor obce Dúbravica (rezident môže zohľadňovať jej špecifiká a kontexty, ale miestna téma môže mať presahy na širší sociokultúrny až politický kontext)
– záujem zohľadniť fakt, že divákmi diela budú nielen miestni obyvatelia Dúbravice, ale aj všetci prichádzajúci a odchádzajúci, široká verejnosť
– výzva na rezidenciu je otvorená medzinárodne, národnosť uchádzača o rezidenciu kritériom nie je

ZAMERANIE
Periférne centrá, o.z. vyhlasujú výzvu pre umelcov. V rámci výzvy sa môžu žiadatelia uchádzať o rezidenčný pobyt počas štyroch týždňov v júni 2019 v sídle o. z. Periférne centrá v obci Dúbravica (okres Banská Bystrica).

Cieľom rezidencie je vytvorenie veľkoformátovej site specific realizácie na plátno (na ráme), ktorá bude rok vystavená v centre obce Dúbravica na budove miestnych potravín Jednota.

Rezidencia je určená pre uchádzačov, ktorí preukážu svoj záujem a jasný cieľ, ktorý chcú v rámci rezidencie v špecifickom prostredí slovenského vidieku dosiahnuť.

Uchádzač o rezidenčný pobyt by mal do 15. apríla 2019 predložiť:
1. Stručný životopis v slovenčine alebo angličtine
2. Portfólio (obrazová dokumentácia diel / projektov, zoznam zrealizovaných projektov, …) ,
online alebo vo formáte pdf
3. Opis projektu, ktorý chcete počas rezidenčného pobytu realizovať (max 3 strany A4)
4. Technické a materiálové vybavenie nevyhnutné pre váš projekt

Možná príloha: referencie, zoznam zrealizovaných projektov, spoluprác

PODMIENKY
Uchádzač získa od Periférne centrá, o. z.:
1. autorský honorár 800 EUR
2. ubytovanie a pracovný priestor v budove bývalej materskej škôlky v Dúbravici
3. technickú podporu
4. skúsenosť z pobytu a tvorby v prostredí slovenského vidieka, skúsenosť tvorby a vytvorenia diela pre verejný priestor dediny (prehĺbenie site specific zmýšľania, navyše v špecifickom vidieckom prostredí)
5. spolupráca s etablovaným kultúrnym centrom, ktoré sa dlhodobo venuje šíreniu kultúry na vidieku

Uchádzač sa zaväzuje
1. zúčastniť sa na rezidenčnom pobyte v plnej dĺžke podľa dohodnutých podmienok a termínov.
2. Odovzdať maliarske dielo na plátne vo formáte 10 x 4 m vo vopred dohodnutom termíne. Site specific dielo ako výsledok rezidencie zostáva na mieste jeho vzniku a v spoluvlastníctve s Periférne centrá o.z.
3. zúčastniť sa vernisáže maľby v Dúbravici na konci rezidenčného pobytu (v rozmedzí 27. – 28. jún 2019).
4. realizovať počas trvania rezidencie workshop pre deti z Dúbravice a okolia.
5. predložiť všetky doklady potrebné k vyúčtovaniu nákladov spojených s rezidenčným pobytom podľa dohody.

Rezidentovi nebude hradená strava a doprava.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OPEN CALL FOR ARTISTS:
PROJECT JEDNOTA 2019

Residency stay and large painting in Dúbravica (Slovakia)
Deadline: 23rd April 2019

Become resident of Periférne centrá and create large site specific painting that will be installed on outdoor wall of local groceries Jednota, directly in the centre of village Dúbravica.

Sixth year of Jednota Residency during 4 weeks in June 2019 offers ideal conditions for creation large site specific painting intervention (10 x 4 m canvas) that will by presented on the wall of building of local groceries Jednota (means Unity) in the centre of Dúbravica village in Central Slovakia.

Accomodation will be provided in postfunctionalist buiding of former kindergarten “Škôlka” in Dúbravica, cultural centre of Periferne centrá.
Pereférne centrá aim to spread culture in rural area and during residency will offer to resident canvas, frame, material costs till 300 euros, technical and moral support. The resident will work in the interior of the former kindergarten, in the studio on the ground.

Previous residents of Jednota Project:
Juliana Mrvová (2013)
Daniela Krajčová (2014)
Veronika Šramatyová (2016)
Matej Fabian (2017, 2018)

Open Call commences on Monday 4rd March 2019
Application deadline closes on Monday 23rd April 2019
Residency duration: 4 weeks
Residency period: June 2019
Residency location: Dúbravica (near to Banská Bystrica), Slovakia
Opening by end of residency: 27th – 28th June 2019
Questions and visits welcomed.
Contact: Andrej Poliak, +421907 842 091
Sending application form by email to info@old.perifernecentra.com.

REQUIREMENTS FOR RESIDENT
– professional experience
– experience (even) with medium of painting in large format
– to have an interest to fulfil oneself and to create and react to Slovak rural space
– to have an interest to create site specific artwork in public space of village Dúbravica (the resident may take into account its specifics and contexts, but the local theme may have a wider socio-cultural or political context)
– an interest to take into account the fact that viewers will be not only local residents of Dúbravice, but also all incoming and outgoing, the general public
– the residence request is open internationally, there is no criterion of the nationality of the applicant
– knowledge of English (communicative level)

ABOUT RESIDENCY OPEN CALL
Civic association Periférne centrá announce open call for artists. In the call, applicants may apply for residency for four weeks in June 2019 at the seat of P.C. in the municipality Dúbravica (Banská Bystrica, Slovakia).
Residency´s aim is to create a site-specific large-format painting on canvas that will be long-term exposured in the village Dúbravica on building of local groceries called Jednota.
The residence is designed for candidates who have demonstrated their interest and clear goals they want within the residence in a specific environment of Slovak rural village reach.

APPLICATION INFO
The applicant for residency should present to April 30, 2017:
1. brief biography in Slovak or English
2. portfolio (visual documentation of works / projects, list of completed projects, …), online or in pdf format
3. description of project you want to implement during residency (3 A4 pages max.)
4. description of technical and material equipment necessary for your project
Possible attachment: references, list of projects, collaborations

CONDITIONS
What residency includes:
– royalty 800 EUR
– free accommodation and workspace in a former kindergarten in Dúbravica
– technical support, canvas, frame, material costs reimbursed up to 300 euros for the realization of artwork
– experience of staying and making the environment of Slovak countryside, experience of creation of artwork for public rural space
– cooperation with established cultural center long-term devoted to the dissemination of culture in rural space

Expectations towards the artist
– to participate in a residency at full length in accordance with the agreed terms and deadlines.
– to submit painting on canvas (10 x 4 m) at an agreed time. Site-specific work as a result of residency remains in the place of its production and in administration of Periférne centrá.
– to attend the opening of painting in Dúbravica at the end of residency (27th to 28th June 2019).
– to carry out a workshop for children from Dúbravica and its surroundings during the residency stay
– to submit all documents required for billing costs associated with residency under the agreement.

Other charges (transport, food) will not be covered.

Supported by Slovak Arts Council.

Dátum otvorenia výzvy: 3. marec 2019
Deadline výzvy: 15. apríl 2019
Trvanie rezidenčného pobytu: 4 týždne v júni 2019
Miesto realizácie: Dúbravica (okres Banská Bystrica)
Koniec rezidencie je spojený s vernisážou: 27. – 28. jún 2019

Ďalšie otázky a návštevy vítané.
Kontakt: Andrej Poliak, 0907 842 091
Prihlášky zasielajte na: info@old.perifernecentra.com

Ubytovanie bude zabezpečené v postfunkcionalistickej budove bývalej materskej školy v Dúbravici, súčasnom sídle Periférnych centier a kultúrnom centre Škôlka.

O plátno, rám, materiálové náklady na realizáciu diela do 300 eur, technickú a morálnu podporu sa tiež postarajú členovia tímu o. z. Rezident bude tvoriť v interiéri Škôlky, v ateliéri na zemi, nie na stene na lešení.

Jednota 2013 – Juliana Mrvová; 2014 – Daniela Krajčová; 2016 – Veronika Šramatyová; 2017 a 2018 – Matej Fabian

KRITÉRIÁ
– profesionálne skúsenosti
– skúsenosti (aj) s médiom maľby vo veľkom formáte
– záujem realizovať sa v prostredí slovenského vidieka
– záujem vytvoriť dielo pre verejný priestor obce Dúbravica (rezident môže zohľadňovať jej špecifiká a kontexty, ale miestna téma môže mať presahy na širší sociokultúrny až politický kontext)
– záujem zohľadniť fakt, že divákmi diela budú nielen miestni obyvatelia Dúbravice, ale aj všetci prichádzajúci a odchádzajúci, široká verejnosť

ZAMERANIE
Periférne centrá, o.z. vyhlasujú výzvu pre umelcov. V rámci výzvy sa môžu žiadatelia uchádzať o rezidenčný pobyt počas štyroch týždňov v júni 2019 v sídle o. z. Periférne centrá v obci Dúbravica (okres Banská Bystrica).

Cieľom rezidencie je vytvorenie veľkoformátovej site specific realizácie na plátno (na ráme), ktorá bude rok vystavená v centre obce Dúbravica na budove miestnych potravín Jednota.

Rezidencia je určená pre uchádzačov, ktorí preukážu svoj záujem a jasný cieľ, ktorý chcú v rámci rezidencie v špecifickom prostredí slovenského vidieku dosiahnuť.

Uchádzač o rezidenčný pobyt by mal do 15. apríla 2019 predložiť:
1. Stručný životopis v slovenčine alebo angličtine
2. Portfólio (obrazová dokumentácia diel / projektov, zoznam zrealizovaných projektov, …) ,
online alebo vo formáte pdf
3. Opis projektu, ktorý chcete počas rezidenčného pobytu realizovať (max 3 strany A4)
4. Technické a materiálové vybavenie nevyhnutné pre váš projekt

Možná príloha: referencie, zoznam zrealizovaných projektov, spoluprác

PODMIENKY
Uchádzač získa od Periférne centrá, o. z.:
1. autorský honorár 800 EUR
2. ubytovanie a pracovný priestor v budove bývalej materskej škôlky v Dúbravici
3. technickú podporu
4. skúsenosť z pobytu a tvorby v prostredí slovenského vidieka, skúsenosť tvorby a vytvorenia diela pre verejný priestor dediny (prehĺbenie site specific zmýšľania, navyše v špecifickom vidieckom prostredí)
5. spolupráca s etablovaným kultúrnym centrom, ktoré sa dlhodobo venuje šíreniu kultúry na vidieku

Uchádzač sa zaväzuje
1. zúčastniť sa na rezidenčnom pobyte v plnej dĺžke podľa dohodnutých podmienok a termínov.
2. Odovzdať maliarske dielo na plátne vo formáte 10 x 4 m vo vopred dohodnutom termíne. Site specific dielo ako výsledok rezidencie zostáva na mieste jeho vzniku a v spoluvlastníctve s Periférne centrá o.z.
3. zúčastniť sa vernisáže maľby v Dúbravici na konci rezidenčného pobytu (v rozmedzí 27. – 28. jún 2019).
4. realizovať počas trvania rezidencie workshop pre deti z Dúbravice a okolia.
5. predložiť všetky doklady potrebné k vyúčtovaniu nákladov spojených s rezidenčným pobytom podľa dohody.

Rezidentovi nebude hradená strava a doprava.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.