Delta – festival nezávislej audiovizuálnej tvorby sa zaoberá video a filmovou rečou, výskumom vizuálneho vyjadrovania a verejnou prezentáciou, a to v medzinárodnom kontexte. Okrem premietania filmov a video-diel dáva festival vo svojom programe priestor aj videodokumentáciam rôznych umeleckých akcií a performancií, videoinštaláciam, videoobjektom a pod. Viac info na:  http://delta-festival.blogspot.com/

Delta – festival of independent audiovisual creation / October-December 2011 / The festival of independent audiovisual creation deals with video and movie speech, research of audiovisual expression and public presentation, all in international context. Along with projecting film and video works, the festival program presents also video documentations of various artistic activities and performances, video installations, video objects etc. More info on:  http://delta-festival.blogspot.com/